תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

כאשר אדם אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות, הוא זקוק למינוי של אפוטרופוס, אשר יגן על זכויותיו ויקבל החלטות עבורו. כך למשל, מי שסובל מדמנציה או מי שהוכרז כפסול דין. בשל ההשלכות של מינוי אפוטרופוס, מינוי זה נעשה בצו בית משפט בלבד ומשניתן, האפוטרופוס הוא זה אשר מנהל את ענייניו של אותו אדם, הנקרא בשפה המשפטית חסוי.

מדוע חשוב למנות אפוטרופוס?

בכל מקרה שבו אדם מאבד את יכולתו לנהל את חייו, הוא זקוק לעזרתו של אחר, כדי שיקבל החלטות עבורו, ישמור על זכויותיו וידאג כי יהיו לו חיים מכבדים ואיכותיים ככל האפשר. דמיינו מצב שבו אינכם מסוגלים להביע את רצונכם באשר לטיפול רפואי, או לניהול הנכסים שלכם. בדיוק בשביל זה קיים מוסד האפוטרופסות, על מנת שניתן יהיה למנות אדם אחר כדי להשמיע את קולכם ולדאוג לזכויותיכם, כאשר נבצר מכם לעשות זאת. מינוי אפוטרופוס נעשה אך ורק בצו בית משפט, כאשר הוא זה אשר קובע את זהותו של האפוטרופוס, את משך כהונתו ואת היקף הסמכויות שלו, כלומר, באלו תחומים הוא יכנס לנעליו של החסוי. לדוגמא, ישנו אפוטרופוס לגוף המקבל החלטות בענייניים רפואיים בלבד, אפוטרופוס לרכוש הממונה על ניהול הכספים והנכנסים של החסוי ולעיתים, יתמנה אפוטרופוס כללי אשר יהיה אחראי על כל תחומי החיים של החסוי.

מינוי אפוטרופוס – שיקולי בית המשפט

לצד חשיבותו של מוסד האפוטרופסות, אשר מטרתו לדאוג למי שאינו מסוגל לדאוג לעצמו, יש בו גם צד פוגעני מאוד. שהרי, כאשר מתמנה לאדם אפוטרופוס, הוא מאבד את זכותו לנהל את חייו ועצמאותו למעשה מופקעת ממנו. לכן, כאשר מונחת בפני בית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס, לא יקבלה בנקל. הוא יבחן היטב האם אכן קיימת הצדקה למינוי במקרה דנן, כלומר האם הראיות שהוצגו לו, אכן מבססות את הטענה כי החסוי איבד את כשירותו המשפטית.  כמו כן, ככל שניתן, יצמצם בית המשפט את סמכויותיו של האפוטרופוס  בצו שייתן, על מנת לגרום לפגיעה המינימאלית ביותר בחירותו ובעצמאותו של החסוי. שיקול נוסף יהיה האם אין חלופות מתאימות מלבד מינוי אפוטרופוס כגון מינוי תומך החלטות, עליה נעמוד מיד.

מי יתמנה כאפוטרופוס?

ככלל, ההעדפה של בית המשפט תהיה למנות בן משפחה של החסוי כאפוטרופוס, כאשר לעיתים, יבחר הוא לפצל את הסמכויות. כלומר, למנות למשל קרוב משפחה אחד אשר יהיה אמון על ענייני הרכוש של החסוי וקרוב משפחה אחר אשר ישמש כאפוטרופוס גוף. עם זאת, נדגיש כי בית המשפט לא מחויב למנות בן משפחה לתפקיד והשיקול המרכזי שעומד לנגד עיניו הוא טובת החסוי. אם סבר, מסיבה כלשהי, כי אין מועמד מתאים מבני המשפחה, אשר יכול למלא את תפקיד האפוטרופוס, רשאי הוא למנות עורך דין כאפוטרופוס או תאגיד אפוטרופסות. פתרון זה הוא גם רלוונטי מאוד כאשר יש מספר בני משפחה אשר רוצים להתמנות לתפקיד ובעקבות זאת התגלע ביניכם סכסוך, כך שהם אינם יכולים לתפקד בהצלחה כאפוטרופוסים משותפים. אז, יכול ובית המשפט יבחר למנות לתפקיד צד שלישי ניטרלי.

תומך החלטות

ישנם מצבים בהם אדם זקוק לעזרה במימוש זכויותיו, אך הוא לא איבד את כשירותו המשפטית ועודו צלול ונהיר. אז, כמובן שאין כל מקום למינוי אפוטרופוס. תחת זאת, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי תומך החלטות. התומך יעניק לנתמך סיוע אדמיניסטרטיבי, טכני, למשל, בקבלת מידע מגורמים שונים, במענה למכתבים, באיתור מסמכים וכיו"ב, אך הוא אינו מקבל החלטות עבורו. שיקול הדעת נותר כולו בידיו של הנתמך והתומך רק מסייע ביישומן. היות שכאמור, מבקש התמיכה כשיר משפטית, הוא זה אשר מגיש את הבקשה למינוי. בבקשה, יציין את מי הוא מבקש למנות כתומך ובית המשפט יאשר את בקשתו, אלא אם סבר כי יש טעם שלא לעשות כן. כך למשל, אם האדם אותו מבקש הנתמך למנות תומך נמצא עמו ביחסי תלות או ניגוד עניינים.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי