לקביעת פגישת ייעוץ

שומת נכס מקרקעין - בית שמש

 • גוש: 5203
 • חלקה: 10
 • מגרש: 5
 • דירה: 32
 • העליה 3/32
 • עיר: בית שמש
 • יעוד הבניה: מגורים רוויה
 • שטח הדירה הרשום: 125 מ"ר (בהתאם לחוזה המכירה)
 • מרפסת מקורה 11 מ"ר

        הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בבית שמש 

 1. הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת הזכויות בדירת מגורים ברחוב העליה 3/32 בית שמש, הידועה גם כגוש 5203 חלקה 10, מבנה 5, יחידה 32 קומה 7 (להלן: "הנכס").
 2. הנכס יימכר במצבו הנוכחי כפי שהוא (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו, את כל הפרטים והנתונים הנוגעים לנכס, לזכויות בו, מצבו הפיסי, התכנוני, הרישומי והמשפטי, תוקפן של הזכויות ואפשרויות ניצולן ורישומן, וכל בדיקה נדרשת לו לשם רכישתן. לח"מ אין ולא תהיה כל אחריות בגין הנכס ורכישתו. הנכס יימכר כפנוי.
 3. הצעות (בנוסח אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ) יש להגיש בכתב, לשני המשרדים הח"מ עד ליום 24.01.2021 (הצעה שלא תשלח לשני משרדי עוה"ד, תפסל על הסף), על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי/ערבות בנקאית (להלן: "הערבות") לפקודת עו"ד חיים מכלוף ועו"ד שי שמחיוב, בסכום השווה בשקלים ל-10% מגובה ההצעה.
 4. מציע שהצעתו תתקבל, יחתום על הסכם רכישה (בנוסח אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ) בתוך 15 ימים ממועד הזכייה. מציע שיחזור מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר ו/או לא ישלם את תמורת הנכס, תחולט הערבות כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק או קיומו. מציע שהצעתו לא תתקבל, הערבות תושב לידיו.
 5. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.
 6. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה אחרת. הם רשאים לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, בנפרד או במאוחד, וכן להאריך או לקצר את המועד להגשת הצעות, ו/או לשנות תנאי הסכם המכר או ההצעה, כולם או חלקם, לפי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי, ומבלי שתחול עליהם חובה כלשהיא להודיע למי מהצדדים על החלטתם.
 7. המכירה הינה במסגרת הליכי כינוס נכסים וכפופה לאישור בית הדין הרבני האיזורי בירושלים. כל אחד מיחידי הבעלים יורשה להשתתף בהתמחרות.
 8. ביקור בנכס ניתן לתאם עם משרדי הח"מ. לא ישולמו דמי תיווך ע"י כונסי הנכסים.
 9. הצעות בצירוף הערבות כמצוין לעיל יש להגיש למשרדי הח"מ:

לעיל יש להגיש למשרדי הח"מ:

שי שמחיוב,  עו"ד
כונס נכסים

 • רח' בן גוריון 11, מגדל ויטה בני ברק
 • טל': 03-5475778
 • פקס: 03-5251661
 • דוא"ל:   [email protected]

חיים מכלוף, עו"ד
כונס נכסים

 • רח' השבעה 8 בית שמש
 • פקס: 02-9923089
 • טל': 02-9923087
 • דוא"ל: [email protected]

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

לקביעת פגישת ייעוץ