לקביעת פגישת ייעוץ

מכרזים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בתל אביב

  1. הציבור מוזמן להציע הצעות לרכישת הזכויות בדירת מגורים ברחוב ביצרון 35 תל אביב, הידועה גם כגוש 6150 חלקה 582 (להלן:"הנכס")
  2. הנכס יימכר במצבו הנוכחי כפי שהוא (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו, את כל הפרטים והנתונים הנוגעים לנכס, לזכויות בו, מצבו הפיסי, התכנוני, הרישומי והמשפטי, תוקפן של הזכויות והאפשרויות ניצולן ורישומן, וכל בדיקה נדרשת לו לשם רכישתן. לח"מ אין ולא תהיה כל אחריות בגין הנכס ורכישתו. הכנס יימכר כפנוי.
  3. הצעות (בנוסח אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ) יש להגיש בכתב למשרד הח"מ עד ליום 01 במאי 2021, על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי\ערבות בנקאית (להלן:"הערבות") לפקודת עו"ד שי שמחיוב, בסכום השווה בשקלים 10% מגובה ההצעה.
  4. מציע שהצעתו תתקבל, יחתום על ההסכם רכישה (בנוסח אותו ניתן לקבל שמרד הח"מ) בתוך 15 ימים ממועד הזכייה. מציע שיחזור מהצעתו ו\או לא יתחתום על הסכם המכר ו\או לא ישלם את תמורת הנכס, תחולט הערבות כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק או ריומו. מציע שהצעתו לא תתקבל הערבות תושב לידיו.
  5. דיני המכרזים לא יחלולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה אחרת. הוא רשאי לנהל מו"מ עם מי שמגישי ההצעות ו\או אחרים, בנפרד או במאוחד, וכן להאריך או לקצר את המועד להגשת הצעות ו\או לשנות תנאי הסכם המכר או הצעה, כולם או חלקם, לפי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי, ומבלי שתחול עליהם חובה כלשהי להודיע למי מהצדדים על החלטתם.
  6. המכירה הינה במסגרת הליכי כינוס נכסים בתיק 1156328/2 וכפופה לאישור בית הדין הרבני. כל אחד מיחידי הבעלים יורשה להשתתף בהתמחרות.
  7. ביקור בנכס ניתן לתאם עם משרדי הח"מ. לא ישולמו דמי תיווך ע"י כונסי הנכסים.
  8. הצעות בצירוף הערבות כמצוין לעיל יש להגיש למשרד הח"מ:

שי שמחיוב עו"ד
כונס נכסים
רח' בן גוריון 11, מגדל ויטה בני ברק
טל: 03-5475778 – פקס: 03-5251661
דוא"ל: [email protected]

בן גוריון 11, מגדל ויטה, בני ברק

לקביעת פגישת ייעוץ