תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הליך התנגדות לצוואה

אחד מן ההליכים המשפטיים המרכזיים בהם דן בית המשפט לענייני משפחה הוא התנגדות לצוואה. אותו יוזם מי שמבקש להביא לפסילתה של צוואה מסוימת. לשם כך, עליו יהיה להציג ראיות לכך כי מתקיימת אחת מהעילות שבחוק השוללת את תוקפה של הצוואה.

צו קיום צוואה

תחילתו של הליך התנגדות לצוואה הוא בכך כי המוריש נפטר ויורשיו מגישים בקשה לצו קיום צוואה. צו זה נדרש כדי שניתן יהיה לחלק בפועל את העזבון בין היורשים. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה וכחלק מהתהליך, מפורסמת הודעה על כך בעיתון יומי. זאת על מנת שלכל צד בעל עניין, תינתן הזדמנות להתנגד לצוואה, קרי, למתן הצו, המאפשר לחלק את הרכוש בין היורשים. אם לא מוגשת התנגדות והבקשה תקינה, הרשם ייתן ליורשים את הצו המבוקש. אולם, אם הוגשה התנגדות, הרשם אינו רשאי לדון בה והעניין עובר אל בית המשפט לענייני משפחה. אז, יוזמנו הצדדים לדיון, יציגו את ראיותיהם ועל בסיס אלו תינתן הכרעה האם ההתנגדות לצוואה מתקבלת או נידחת.

התנגדות לצוואה – מתי מגישים?

אדם אשר רוצה להביא לפסילתה של צוואה, צריך לעשות כן במסגרת המועד שקבע הרשם לענייני ירושה. מועד זה מופיע בהודעה בעיתון המודיעה כי הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה. מדובר בדרך כלל בתקופה של מינימום 14 יום ממועד פרסום ההודעה ולעיתים אף בתקופה ארוכה יותר. מה קורה אם כתב התנגדות לצוואה מוגש לאחר לוח הזמנים שצוין? באופן עקרוני, כל עוד לא נתן הרשם לענייני ירושה את הצו, פתוחה האפשרות של הציבור להגיש התנגדויות. אולם, מטבע הדברים אין לדעת מתי יינתן הצו ולכן לא מומלץ להשתהות בעניין זה, אלא לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות. כפי שנראה בהמשך, לייצוג המשפטי בהליך זה חשיבות מכרעת.

נטל ההוכחה

להליך התנגדות לצוואה יש שני צדדים: המבקש, הוא זה המגיש את ההתנגדות וטוען כי הצוואה אינה תקינה והמשיב, הוא היורש או מספר יורשים, אשר מעוניינים בקיומה של הצוואה. ככלל, חובת ההוכחה בהליך זה היא על המבקש. עליו להראות כי מתקיימת במקרה דנן אחת מעילות הפסילה של צוואה, המנויות בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965. עמידה בנטל ההוכחה תיעשה על ידי הצגת ראיות התומכות בטענות המבקש: מסמכים, עדים, תמונות, סרטונים וכדומה, אשר מטרתם להוכיח את הפגם או הפגמים בצוואה להם הוא טוען. כמו כן, במקרים מסוימים, ניתן להסתייע גם בחוות דעת מומחה. אם המבקש הוכיח את טענותיו, אזי בית המשפט יקבל את ההתנגדות ויפסול את  הצוואה, אם באופן מלא ואם באופן חלקי, כפי שיוסבר בהמשך.

היפוך נטל הראייה

במקרים מסוימים, יהפוך בית המשפט לענייני משפחה, את נטל ההוכחה ויעבירו מן המבקש אל המשיב. כך למשל, כאשר המבקש טען כי יש לפסול את הצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת  והוכיח כי הייתה תלות מוחלטת של המוריש באחד היורשים. אז, עובר נטל הראיה לאותו יורש, אשר יידרש להוכיח לבית המשפט כי לא השפיע באופן בלתי הוגן על המצווה. דוגמא נוספת היא כאשר יש פגם צורני בצוואה כגון העדר חתימת המוריש על גבי המסמך. גם פה מתהפך נטל הראיה והמשיב יידרש להוכיח כי על אף העדר החתימה, הצוואה אותנטית והיא אכן נערכה על ידי המצווה.

עילות התנגדות לצוואה

כאמור מעלה, חוק הירושה מונה עילות שונות לפסילת צוואה. אלו יכולות להתייחס לפגם צורני בצוואה, למשל העד בחתימה או תאריך, לאי כשירות המצווה לערוך צוואה, להתנהלות לא חוקית מצד היורשים המצדיקה את פסילת הצוואה ועוד. כמו כן, ישנן עילות לביטול צוואה הנוגעות לסוג צוואה ספציפי. למשל, כאשר מדובר על צוואה בכתב יד, יכולה להעלות טענה כי זהו אינו כתב ידו של המצווה ולפיכך הצוואה מזויפת ויש לבטלה. אם מדובר בצוואה בעדים, יכול המתנגד לטעון כי מי מהם הוא בעל עניין בה ואז הצוואה נפסלת היות שאחד התנאים הוא כי העדים לצוואה אינם נהנים ממנה.

השפעה בלתי הוגנת

חלק ניכר מהליכי התנגדות לצוואה מוגשים בטענה של השפעה בלתי הוגנת. זהו מצב שבו הייתה תלות עמוקה בין המוריש לבין היורש, עד כדי פגיעה ברצון החופשי של המצווה. על מנת שבית המשפט יפסול צוואה בעילה זו, יש להוכיח תלות מהותית, במסגרתה, המצווה היה תלוי מבחינה פיזית ונפשית ביורש, הוא היה מעורה מאוד בענייניו וטיפל בהם או השפיע עליהם, הוא בודד את המוריש מסביבתו וניתק אותו מקשרים אחרים וכדומה. בנוסף לכך, בית המשפט צריך להשתכנע כי נסיבות עריכת הצוואה מעידות על ניצול אותה תלות לכדי השפעה בלתי הוגנת על המצווה להוריש את רכושו ליורש.

אי כשירות המצווה

עילה נוספת נפוצה של התנגדות לצוואה היא טענה בדבר אי כשירות המצווה לערוך את הצוואה. אז, יש לפסול את הצוואה משום שפעולה משפטית שנעשתה על ידי אדם לא כשיר, בטלה. נציין כי עמידה בנטל ההוכחה של עילה זו אינו עניין פשוט בין היתר משום שיש להתחקות אחר מצבו של אדם שנפטר. כמו כן, על המבקש להוכיח את אי כשירות המצווה במועד הספציפי של עריכת הצוואה. בחלק מן המקרים בית המשפט אכן משתכנע באמצעות הראיות שהוצגו לו כי המוריש לא היה בדעה צלולה ולא היה במצב שבו הוא יכול להבין את משמעותה של פעולה עריכת הצוואה.

המשמעות של פסילת צוואה

כאשר בית המשפט מקבל התנגדות לצוואה, הרי שהיא בטלה. משמעות הדבר הוא כי העזבון יחולק על פי סדר הירושה שבחוק. ראשון לרשת הוא בן הזוג הזכאי לכל המטלטלין שהיה בבעלות המנוח ואת יתר הרכוש חולק בן הזוג עם הבאים לרשת על פי הסדר, כאשר הילדים הם הראשונים בקדימות. לעיתים, פסילת הצוואה מתרחשת בשל קיומה של צוואה אחרת, אז העזבון יחולק על פי הצוואה שהוכחה כאותנטית ותקינה משפטית. נציין כי על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בהליך התנגדות לצוואה, ניתן לערער לבית המשפט המחוזי. זכות הערעור נתונה כמובן לכל אחד מבעלי הדין אשר אינו שבע רצון מן התוצאה של ההליך וסבור כי יש נימוקים מוצדקים לערער על ההכרעה.

פנייה לעורך דין מומחה

אם ברצונכם להגיש התנגדות לצוואה, יש לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה בכלל ובעל מומחיות בתחום הצוואות והירושות בפרט. יש לזכור, כי ערעור על תקינותה של צוואה הוא עניין מורכב מאוד ובתי המשפט לא מקבלים בנקל התנגדות לצוואה. אחד הקשיים עמם צריך המבקש להתמודד הא בין היתר כי הדמות המרכזית בהליך, המוריש, אינו בחיים ויש להתחקות אחר דברים שקרו בעבר. מצב זה יוצר לא אחת קושי ראייתי עבור המבקש לפסול את הצוואה. משכך, יש צורך בייצוג משפטי מקצועי, במסגרתו יבחן עורך הדין את פרטי המקרה באופן מדוקדק ויאתר את העילה המתאימה ביותר לביסוס ההתנגדות ובהתאם לה את האסמכתאות התומכות. לאחר הגשת ההתנגדות, ייצג עורך הדין את המבקש לאורך כל ההליך המשפטי, במטרה להביא לפסילתה של הצוואה. למותר לציין, כי המשיב להליך, הוא היורש/ים זקוק גם הוא לייצוג משפטי, במסגרתו יפעל עורך הדין להפרכת טענותיו של המבקש ולהביא לכך כי ההתנגדות תידחה ויינתן בסופו של יום צו קיום צוואה.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי