תוכן עניינים

לקביעת פגישת ייעוץ

הגדרת חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב – 2001

מטרה

 1. מטרת חוק זה היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

הטרדה מאיימת – מהי?

 1. (א)  הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

(ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:

(1)   בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(2)   בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

(3)   ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

(4)   בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

(תיקון מס' 2) תשס"ט-2008

(5)   בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

(ג)   לענין חוק זה אחת היא אם המעשים המפורטים בסעיפים קטנים (א) או (ב) נעשו כלפי האדם או כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

כאמור, על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, הטרדה יכולה לבוא לכדי ביטוי באחד מן המעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

מי יכול לעתור למתן צו למניעת הטרדה מאיימת?

את הצו יכול לבקש הנפגע או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.

חשוב לדעת

 • הצו יכול לבוא לצד צו הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, וזה איננו גורע ממנו או מסמכות בית המשפט בעניין זה.
 • את הבקשה למניעת הטרדה מאיימת ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.
 • הפרת הוראה מהוראות הצו, משמעה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, ועלולה להביא להגשת כתב אישום כנגד המפר ואף למעצרו.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בית המשפט יכול להוציא צו הגנה במקרים של אלימות ובכאלו בהם ישנו חשש לאלימות במשפחה.

 • צו הגנה רשאי לבקש כל בן משפחה החושש מאלימות או שקיימת אלימות במשפחתו או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך -1960או על פי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966.
 • בית המשפט רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:
 • אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך להגשת הבקשה למתן הצו. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך  הנחה שמדובר במצוקה קשה. לא ניתן לבקש את הצו חודש לאחר האירוע.
 • קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.

חשוב לדעת

 • לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט, יישקל הנושא ויוחלט אם להוציא את הצו ובאילו תנאים.
 • תוקף הצו לא יעלה על שלושה חודשים, ובסיום תקופה זו, יכול בית המשפט להאריך את הצו לפי שיקול דעתו.
 • בדרך כלל לא יוארך הצו לתקופה של יותר מחצי שנה, למרות שבמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה.

משרד עורכי דין סגל שמחיוב למען הקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ

נגישות
×

לשירותך

ספר לנו במה נוכל לסייע לך?

× מענה מיידי